หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมารถไถแทรกเตอร์ จำนวน 1 วัน ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนลำเหมืองน้อย บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านดอนปิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2024
ซื้อหินคลุก จำนวน 51 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ 350 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,850 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนลำเหมืองน้อย บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านดอนปิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,978 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2024
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอละโว้ หมู่ที่ 6 บ้านเตาไห ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทองกำหนด) พร้อมป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้ายตามที่ อบต.ทุ่งรวงทอง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2024
ซื้อดินลูกรัง จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ 120 บาท และหินคลุก จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด พร้อมปรับถมวัสดุไหล่ทางบริเวณหน้าบ้านนายอำพร เจริญรัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ปริมาณงานกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 - 0.90 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 59.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.ทุ่งรวงทอง กำหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสสายทาง ชม.ถ.120-09 ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสสายทาง ชม.ถ.120-03 หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลทุ่งรวงทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 953.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,814 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 May 2024
จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำวาง บริเวณหน้าบ้านนายสวัสดิ์ เงาศรี หมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทองกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2024
จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำวาง บริเวณสายหน้าวัดดอนปิน หมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนสันเขื่อน (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทองกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำวาง บริเวณหน้าบ้านนายสวัสดิ์ เงาศรี หมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทองกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสสายทาง ชม.ถ.120-09 ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสสายทาง ชม.ถ.120-03 หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลทุ่งรวงทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 953.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,814 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสสายทาง ชม.ถ.120-09 ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสสายทาง ชม.ถ.120-03 หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลทุ่งรวงทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 953.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,814 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Apr 2024
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างลำเหมืองสะหรี หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ปริมาณงานยาว 228.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 656.095 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทอง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้ายตามที่ อบต.ทุ่งรวงทอง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสสายทาง ชม.ถ.120-03 หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลทุ่งรวงทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 953.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,814 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 11 Apr 2024
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay รหัสสายทาง ชม.ถ.120-09 ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 11 Apr 2024
ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม แบบสายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 2 บ้านแสนคันธา ปริมาณงานกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 47.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทองกำหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างและเสร็จ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดมหาวัน หมู่ที่ 7 บ้านดงแม่อาว ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 73.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายละโว้ หมู่ที่ 6 บ้านเตาไห ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.ทุ่งรวงทอง กำหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้ายตามที่ อบต.ทุ่งรวงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปปิดพร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณหน้าวัดมหาวัน หมู่ที่ 7 บ้านดงแม่อาว ถึงบริเวณหลังวัดสารภี หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทองกำหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปปิดพร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณหน้าวัดมหาวัน หมู่ที่ 7 บ้านดงแม่อาว ถึงบริเวณหลังวัดสารภี หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งรวงทองกำหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) จำนวน 8 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Dec 2023
ซื้อหินคลุก จำนวน 265 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 350 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,750 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบลทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Dec 2023
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 06 Dec 2023
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 06 Dec 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ซื้อถุงขยะดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 30 ห่อ ๆ ละ 50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023